ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В ИГРАТА „СПОДЕЛИ И СПЕЧЕЛИ“ ОРГАНИЗИРАНА ОТ НЕМСКИ ЦЕНТЪР
І. НАЧАЛО НА РЕАЛИЗАЦИЯ НА ИГРАТА Играта стартира на 13.11.2019г. и ще продължи до 20.12.2019 г.
ІІ. ОРГАНИЗАТОР НА ИГРАТА: НЕМСКИ ЦЕНТЪР ІII. ПЛАТФОРМА, В КОЯТО СЕ РЕАЛИЗИРА ПРИЛОЖЕНИЕТО https://www.facebook.com/magazini.nemski.centar/ Играта се организира и провежда на цялата територия на Република България.
III . УЧАСТИЕ Участие в играта могат да вземат всички ФИЗИЧЕСКИ ЛИЦА, които отговарят на условията за участие, предвидени в ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛOВИЯ. Участието е безвъзмездно.
1. Всеки, който посети фейсбук страницата https://www.facebook.com/magazini.nemski.centar/ , хареса я ,сподели публикацията публично и отговри на въпроса автоматично участва в томболата за спечелване на Уред за Хот Дог .Всеки участник ще може да присъства само по един път в списъка, от който ще се теглят печелившите.
2. Провеждането и участието в играта се извършва в съответствие с правилата, установени по-долу. Всеки участник е длъжен да спазва настоящите правила. Не може да бъде участник в играта лице, което е съдружник или акционер или работи по трудово правоотношение или въз основа на друг договор за Организатора, или е заето в дейност, свързана с реализацията, осигуряването и администрирането на играта. При наличие на данни, установяващи несъвместимост с това изискване, Организаторът на приложението преустановява участието на такова лице до опровергаването на несъвместимостта от страна на участника. Организаторът на играта самостоятелно преценява дали неизпълнението на изискванията е опровергано.
3. За участие участникът използва своята регистрация в играта към https://www.facebook.com/magazini.nemski.centar и съобразно
ПРАВИЛАТА ЗА УЧАСТИЕ и ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ.
4. Наградите са осигурени от Организатора.
5. Определяне на победителите На 20.12.2019г., на случаен принцип в електронно теглене ще бъде избран един победител.“. В томболата участват всички получили това право чрез споделяне на участваща в играта публикация, и включване в списъка, от който се теглят печелившите.
ПРОЦЕДУРА ЗА ИЗВЕСТЯВАНЕ И ДОСТАВКА НА НАГРАДИТЕ:
Организаторът ще сподели списък със спечелилия на 20.12.2019г. като публикува на стената на https://www.facebook.com/magazini.nemski.centar видео показващо избора на печелившия.
Получаване на награди:След обявяване на списъка с победителия на стената на https://www.facebook.com/magazini.nemski.centar , той трябва да се свържe с Организатора до 10 дни чрез лично съобщение във Фейсбук , за да предоставят трите си имена, адрес и телефон за доставка на спечелената награда. При липса на предоставен от участника контакт за получаване на наградата, Организаторът не носи отговорност.След изтичане на предоставения 10-двевен срок, ако участникът спелечил награда не се е свързал с Организатора, то той губи правото си да вземе награда.Организаторът не носи отговорност спрямо спечелил участник, предоставил невалиден телефонен номер за контакт, непълен или неточен адрес или грешни имена. Организаторът си запазва правото да променя начина на уведомяване на спечелилите участници. С участие в играта, всеки участник дава съгласие по чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за защита на личните данни по отношение на личните данни, които предостави във връзка с томболата. Организаторът се ангажира по никакъв начин да не предоставя лични данни на участниците в томболата на трети страни. В случай на липса на реакция от страна на печелившите участници, което се счита за отказ от ползване на наградата или невъзможност за ползване, след изтичане на гореопределените срокове, Организаторът си запазва правото да организира допълнителна томбола, в която да участват всички отговорили вярно, но неспечелили участници и, чрез която да се определят победителите, които да се възползват от останалите неоползотворени награди. Организаторът няма задължението да осъществява кореспонденция, свързана с непечелившите участници.Организаторът не носи отговорност за: грешни или подвеждащи имена на Facebook потребители; дублиране на Facebook профили от недоброжелатели; дефектно или неуспешно електронно предаване на данни; невалидни или невярно изписани е-мейли или телефонни номера; повреда на комуникационната връзка, независимо от причината по отношение на оборудване, системи, мрежи, линии, сателити, сървъри, компютри или доставчици, използвани по отношение на това приложение; недостъпност до интернет или до интернет страниците или комбинация от тях; повреда на системата на сайта или Facebook платформата; други форсмажорни обстоятелства
7. Организирането, представянето, провеждането и регламента по никакъв начин не се контролират или управляват от Facebook Inc.
8. Facebook Inc. не предоставя награди и не носи отговорност за определянето на резултатите.
В настоящите условия присъства думата "игра", която следва да се разбира и тълкува като фейсбук промоция или кампания, и съответно може да бъде срещната под тези имена в текста по-долу. Организатор на играта и оператор с лични данни е СУИТ ЕООД. Играта се организира и провежда на територията на Република България. Период на играта: периодът за участие в играта ще бъде 13.11.19г. до 20.12.2019 г. Всички участници се съгласяват с правилата за участие в играта. Участие: За да се включите в играта, е необходимо да спазите условията, зададени в поста към играта, който ще бъде публикуван на фейсбук страницата https://www.facebook.com/magazini.nemski.centar За да се включите успешно в участието на играта, е необходимо да спазите следните условия: NB: Може да се откажете от участие по всяко време, ако сметнете, че не желаете да изпълните някое от условията.
1. Да харесате страницата ни в Facebook .
2. Да отговорите на въпроса под публикацията и да споделите публикацията публично .
3. Едва след като изпълните тези условията, вие участвате в играта за спечелването на ваучер. Условие на играта: 1. Наградата е уред за хот дог .При публикуване на няколко коментара от един и същ потребител - всички те се считат за едно участие на потребителя. В играта могат да участват всички български фейсбук потребители с валиден фейсбук профил. При съмнение за достоверността и валидността на профил на участник, организаторите могат да го дисквалифицират от играта по всяко време, по тяхна преценка и без предупреждение. Играта е отворена за участие за всички физически лица с местоживеене в България на възраст над 18 години, с изключение на служителите на СУИТ ЕООД, както и членове на техните семействата (деца, родители и съпрузи), които нямат право на участие. Прекратяване: Организаторът има неотменимото право да прекрати играта по всяко време, в случай че настъпят форсмажорни обстоятелства, злоупотреби от различен характер, и/или нарушаване на условията на играта. Играта не е обвързана с покупка. Наградата може да бъде отказана за получаване от с писмено искане чрез изпращане на лично съобщение до фен страницата на фирмата. Печелившият следва да осъществи връзка със Немски център посредством лично съобщение във фейсбук страницата https://www.facebook.com/magazini.nemski.centar за допълнителни уточнения как да получи наградата си. Непотърсени награди в срок до 14 дни се анулират. Печелившият участник ще бъде изтеглен на случаен принцип на 20.12.2019г. Името на печелившия участник ще бъде обявено във фейсбук страницата. Суит ЕООД е вписана в Регистъра на администорите на лични данни на Комисията за защита на лични данни.За участие в играта могат да бъдат изисквани данни свързани с: „Име, фамилия“,„Мобилен телефон“, „адрес“. Facebook Inc. не организира, провежда, спонсорира, финансира или участва по какъвто и да е пряк начин в настоящата игра